ข่าว : ประชาสัมพันธ์สายด่วน Call Center 1567 สูภัยโควิดยะลา

รายละเอียด  : กองสาธารสุขฯ อบต.ลิดล ได้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์สายด่วน Call center 1567 สู้ภัยโควิดยะลา ในพื้นที่ตำลบลิดล ณ มัสยิดหมู่ที่ 1-5 ตำบลลิดลผู้แจ้งข่าว : กองสาธารณสุข ฯ ประกาศเมื่อ :