ข่าว : ประกาศเรื่อง การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ

รายละเอียด  : กรมบัญชีกลางได้ตรวจสอบข้อมูลการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือนกันยายน 2563 เรียบร้อยแล้ว
     
แต่เนื่องจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)มีงบประมาณไม่เพียงพอ จึงขอจัดสรรเพิ่ม เมือ สถ. ได้รับงบประมาณพร้อมแล้ว กรมบัญชีกลาง พร้อมโอนเงินให้ผู้มีสิทธิทันที่ (ภายในเดือน กันยายน 2563)ผู้แจ้งข่าว : งานธุรการ สำนักปลัด ประกาศเมื่อ :