ข่าว : ช่อลทางการตอบแบบวัดการรับรูู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)

รายละเอียด  : อเชิญร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
     
ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วง
     
วิธีเข้าตอบแบบสอบถามแสกน QR Code หรือคลิกลิงค์ด้านล่าง
     
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (สำหรับบุคคลภายนอก)ผู้แจ้งข่าว : สำนักงานปลัด ประกาศเมื่อ :