แบบคำร้องการขอใช้สถานที่ออนไลน์
 
ที่
 
เรื่อง การขอใช้สถานที่ออนไลน์
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิดล
      ข้าพเจ้า** นาย/ นาง/ นางสาว อยู่บ้านเลขที่**
หมู่ที่** ตำบลลิดล อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
เบอร์โทรศัพท์ ** อีเมล์
   
มีความประสงค์ขอใช้สถานที่ :** :
  (หมายเหตุ** ช่องที่มีเครื่องหมายดอกจันต้องใส่ข้อมูลให้ครบห้ามเว้นไว้ หากใส่ไม่ครบถ้วนจะไม่สามารถส่งข้อมูลได้)
 
รหัสส่งข้อมูล :