แบบสอบถามความพึงพอใจ
         องค์การบริหารส่วนตำบลลิดล ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลลิดล หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้มาประมวลสรุปผลลัพธ์ทำแผนปรับปรุงการให้บริการ และดำเนินการแก้ไข ข้อบกพร่องของการบริการด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป
 
ชื่อผู้ขอรับบริการ(บุคคล หรือหน่วยงาน) :
1. เพศ ชาย หญิง
2. อายุ 20-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี

51-60 ปี

  61-70 ปี 71-80 ปี 81 ปีขึ้นไป
3.วุฒิการศึกษา
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย
อนุปริญญา ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี
เรื่องที่ขอรับบริการ
 
ลงทะเบียนผู้สูงอายุ
ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด
ลงทะเบียนผู้พิการ
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การชำระภาษีป้าย
การชำระภาษีบำรุงท้องที่
ขอข้อมูลข่าวสาร
ขอจดทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตก่อสร้าง
การใช้บริการอินเทอร์เน็ต
อื่น ๆ
 
ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของ อบต.
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
ระดับความพึงพอใจ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
1. ขั้นตอนการให้บริการมีความเหมาะสม
2. ขั้นตอนการให้บริการมีความคล่องตัวและไม่ซับซ้อน
3. ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม
4. ให้บริการด้วยความเสมอภาคตามลำดับก่อน-หลัง
   
 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ระดับความพึงพอใจ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
1. ให้บริการด้วยความสุภาพ และเป็นกันเอง
2. ให้คำอธิบายและตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
3. มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และพร้อมที่จะให้บริการ
4. รับฟังปัญหาหรือข้อซักถามของรับบริการอย่างเต็มใจ
5. มีความชัดเจนในการให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์
   
 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
ระดับความพึงพอใจ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
1. การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการเช่น ที่จอดรถ น้ำดื่ม
2. มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ
3. คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือ
4. อาคารสถานที่มีความสะดวก ปลอดภัย
4. ความสะอาดของสถานที่โดยรวม
   
 
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติมอื่น ๆ (โปรดระบุ) :
 
 
รหัสส่งข้อมูล