สภาพทั่วไป
 
ที่ตั้ง
              ตำบลลิดลเป็นตำบลหนึ่งใน 14 ตำบลของอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ตั้งอยู่ห่างจาก ที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา
ทางทิศตะวันตกประมาณ 14 กิโลเมตร        
           

          ทิศเหนือ                ติดต่อกับ              ตำบลลำใหม่                  อำเภอเมืองยะลา
           ทิศใต้                    ติดต่อกับ              ตำบลยะลา                    อำเภอเมืองยะลา
           ทิศตะวันออก         ติดต่อกับ               ตำบลพร่อน                  อำเภอเมืองยะลา
           ทิศตะวันตก           ติดต่อกับ               ตำบลบาโงยซิแน           อำเภอยะหา

          พื้นที่ทั้งหมดประมาณ  20.02  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  12,512.50  ไร่

ลักษณะภูมิประเทศ
             
สภาพพื้นที่ของตำบลลิดลเป็นที่ราบและที่ราบลุ่มแต่จะมีภูเขาบางส่วนบริเวณทิศตะวันตกของตำบลในหมู่ที่ 5 เนื่องจากพื้นที่ทั้งตำบลเป็นที่ราบและที่ราบลุ่ม จึงมีการทำสวนยางและทำนาเป็นส่วนใหญ่ในบริเวณทางด้านตะวันออกของตำบล  มีถนนสายสำคัญตัดผ่านในแนวเหนือ - ใต้  ได้แก่  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  409  ไปเชื่อมกับทางหลวงจังหวัดหมายเลข  4065  ในตำบลเปาะเส้ง

 เขตการปกครอง
         ตำบลลิดล  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  5 หมู่บ้าน
                   หมู่ที่ 1    บ้านลิดล          กำนันตำบลลิดล      นายมะกาวี   ดือราแม     
                   หมู่ที 2    บ้านบุ๊              ผู้ใหญ่บ้านชื่อ         นายตอเละ   ดอเลาะ  
                   หมู่ที่ 3    บ้านบาตูปูเต๊ะ  ผู้ใหญ่บ้านชื่อ         นายอูเซ็ง   บือราเฮง             
                   หมู่ที่ 4    บ้านบาตัน        ผู้ใหญ่บ้านชื่อ         นายอาบากียา  ลาเต๊ะ
                   หมู่ที่ 5    บ้านตาโละ       ผู้ใหญ่บ้านชื่อ         นายวสันต์   เจ๊ะแต    

ประชากร

               ตำบลลิดลเป็นตำบลหนึ่งใน 14 ตำบลของอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ตั้งอยู่ห่างจาก ที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนประชากร (คน)

จำนวน
ครัวเรือน
(หลัง)

ชาย

หญิง

รวม

1
2
3
4
5

บ้านลิดล
บ้านบุ๊
บ้านบาตูปูเต๊ะ
บ้านบาตัน
บ้านตาโละ

489
365
917
464
499

536
352
952
505
502

1,025
717
1,869
969
1,001

266
177
434
245
207

รวม

2,734

2,847

5,581

1,329

 

ข้อมูล ณ เมษายน 2553